Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động uy tín toàn quốc

23
Tháng 03 2015

Sự kiện đang diễn ra

 Từ: 10:15 - Monday, Ngày 23-03-2015
 Đến: 14:15 - Tuesday, Ngày 31-03-2020

  32 ngõ 20 ngụy như kon tum, 32 ngõ 20 ngụy như kon tum

Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động uy tín toàn quốc

THÔNG BÁO

M
lp hun luyn An Toàn Lao Đng – V Sinh Lao Đng

 

-Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

-Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 - Công ty cp giáo dục Thăng Long chúng tôi liên kết tổ chức đào tạo giúp các cá nhân, Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là cơ sở) có kiến thức cơ bản về an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động.Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ, lao động nắm bắt được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình làm việc để từ đó ngăn ngừa và phòng tránh những tai nạn rủi ro đáng tiếc xảy ra góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao hiệu quả công việc cũng như đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc.I. N
i dung hun luyn

· Hu
n luyn nhóm 1: Người làm công tác qun lý

Nhóm 1 đ
ược hun luyn kiến thc chung ch yếu sau đây:

a) Chính sách, pháp lu
t v an toàn lao đng, v sinh lao đng;

b) T
chc qun lý và thc hin các quy đnh v an toàn lao đng, v sinh lao đng cơ s;

c) Các y
ếu t nguy him, có hi trong sn xut và bin pháp khc phc, phòng nga.

· Hu
n luyn nhóm 2: Cán b, người làm công tác qun lý ATLĐ-VSLĐ

Nhóm 2 đ
ược hun luyn kiến thc chung bao gm:

a) Ki
ến thc chung như nhóm 1

b) Nghi
p v t chc thc hin công tác an toàn lao đng, v sinh lao đng ti cơ s;

c) T
ng quan v các loi máy, thiết b, các cht phát sinh các yếu t nguy him, có hi; quy trình làm vic an toàn.

· Hu
n luyn nhóm 3: Người lao đng làm công vic có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao đng, v sinh lao đng

Nhóm 3 đ
ược hun luyn kiến thc chung và chuyên ngành gm:

a) Chính sách, pháp lu
t v an toàn lao đng, v sinh lao đng;

b) T
ng quan v công vic, thiết b có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao đng, v sinh lao đng;

c) Các y
ếu t nguy him, có hi khi làm công vic hoc vn hành thiết b có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao đng, v sinh lao đng;

d) K
thut an toàn lao đng, v sinh lao đng khi làm công vic hoc vn hành thiết b có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao đng, v sinh lao đng;

đ) X
lý các tình hung s c sn xut, sơ cu tai nn lao đng.

· Hu
n luyn nhóm 4: Người lao đng không thuc 3 nhóm trên

N
i dung hun luyn nhóm 4 gm 2 phn sau:

a) Ph
n 1: Hun luyn kiến thc chung v an toàn lao đng, v sinh lao đng (hun luyn tp trung);

b) Ph
n 2: Yêu cu v an toàn lao đng, v sinh lao đng ti nơi làm vic.

II. Th
i gian hun luyn: (tt c các ngày trong tun)

Th
i gian hun luyn ti thiu vi tng nhóm được quy đnh như sau:

a) Nhóm 1 và nhóm 4: T
ng thi gian hun luyn ít nht là 16 gi, bao gm c thi gian kim tra;

b) Nhóm 2: T
ng thi gian hun luyn ít nht là 48 gi, bao gm c thi gian hun luyn lý thuyết, thc hành và kim tra;

c) Nhóm 3: T
ng thi gian hun luyn ít nht là 30 gi, bao gm c thi gian kim tra.

IV. Đ
a đim hun luyn

1. T
i Hà Ni

+ S
32, Ngõ 20, Ngy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Ni

2. T
i TPHCM

+ Ngô Gia T
- P.4 – Q.10 – TP.H Chí Minh

+ P.11- Q.10 – TP.HCM

+ P.25 – Q. Bình Th
nh – TP. HCM

3. T

Thông tin liên hệ

Thư
01632875080

Chia sẻ và bình luận