Đánh giá viên nội bộ HTQL tích hợp theo ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

12
Tháng 12 2017

Sự kiện đang diễn ra

 Từ: 08:30 - Thứ Ba, Ngày 12-12-2017
 Đến: 17:00 - Thứ Năm, Ngày 14-12-2017

  P&Q Solutions, Tầng 3, số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Đánh giá viên nội bộ HTQL tích hợp theo ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Ngày Thứ nhất

1

08:30 – 10:00

Giới thiệu tổng quan về Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

 • Nhận thức chung về chất lượng và quản lý chất lượng
 • Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015,
 • Thảo luận về quản lý chất lượng.

2

10:15 – 12:00

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 4: Bối cảnh của tổ chức

 • 4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức,
 • 4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,
 • 4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng,
 • 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống,
 • Thảo luận về bối cảnh và quản lý quá trình.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 5: Sự lãnh đạo

 • 5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,
 • 5.2 Chính sách,
 • 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,
 • Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết.

3

13:00 – 15:00

15:15 – 16:45

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 6: Hoạch định

 • 6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,
 • 6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL,
 • 6.3 Hoạch định thay đổi,
 • Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 7: Hỗ trợ

 • 7.1 Các nguồn lực,
 • 7.2 Năng lực,
 • Thảo luận về Tri thức của tổ chức.
 • 7.3 Nhận thức,
 • 7.4 Trao đổi thông tin,
 • 7.5 Thông tin bằng văn bản,
 • Thảo luận về Nhận thức và Kiểm soát thông tin bằng văn bản.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 8: Thực hiện tác nghiệp

 • 8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,
 • 8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên ngoài.

4

16:45 – 17:00

Tổng hợp các nội dung đào tạo Ngày Thứ nhất

Ngày Thứ hai

5

08:30 – 10:00

10:15 – 12:00

 

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 8: Thực hiện tác nghiệp (tiếp theo)

 • Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp.
 • 8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ,
 • 8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ,
 • 8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp,
 • Thảo luận về Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ và Kiểm soát các đầu ra không phù hợp.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện

 • 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,
 • 9.2 Đánh giá nội bộ,
 • 9.3 Xem xét của lãnh đạo,
 • Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 10: Cải tiến

 • 10.1 Khái quát,
 • 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,
 • 10.3 Cải tiến liên tục.

6

13:00 – 15:00

Giới thiệu tổng quan về Quản lý môi trường theo ISO 14001:2015

 • Nhận thức chung về môi trường, bảo vệ và quản lý môi trường
 • Mô hình Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015,
 • Thảo luận về quản lý môi trường.

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 4: Bối cảnh của tổ chức

 • 4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức,
 • 4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,
 • 4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý môi trường,
 • 4.4 Hệ thống quản lý môi trường,
 • Thảo luận về bối cảnh và hệ thống quản lý môi trường.

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 5: Sự lãnh đạo

 • 5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,
 • 5.2 Chính sách môi trường,
 • 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,
 • Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết.

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 6: Hoạch định

 • 6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,
 • 6.2 Các mục tiêu môi trường và hoạch định để đạt được MTMT,
 • Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu trong Quản lý môi trường.

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 7: Hỗ trợ

 • 7.1 Các nguồn lực,
 • 7.2 Năng lực,
 • Thảo luận về các nguồn lực cho quản lý môi trường.
 • 7.3 Nhận thức,
 • 7.4 Trao đổi thông tin,
 • 7.5 Thông tin bằng văn bản,
 • Thảo luận về Nhận thức về quản lý môi trường và Kiểm soát thông tin bằng văn bản.

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 8: Thực hiện tác nghiệp

 • 8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,
 • 8.2 Chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp,
 • Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp – chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

7

15:15 – 16:45

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện

 • 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,
 • 9.2 Đánh giá nội bộ,
 • 9.3 Xem xét của lãnh đạo,
 • Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 10: Cải tiến

 • 10.1 Khái quát,
 • 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,
 • 10.3 Cải tiến liên tục.

Tổng quan về tích hợp hệ thống quản lý: nguyên tắc và phương pháp thực hiện.

8

16:45 – 17:00

Tổng hợp các nội dung đào tạo Ngày Thứ hai

Ngày Thứ ba

9

08:30 – 10:00

10:15 – 12:00

Giới thiệu về đánh giá chất lượng nội bộ

 • Khái niệm, mục đích và yêu cầu với hoạt động đánh giá nội bộ,
 • Các giai đoạn thực hiện và quản lý hoạt động đánh giá nội bộ.

Lập kế hoạch đánh giá nội bộ

 • Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ,
 • Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ,
 • Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.

Chuẩn bị đánh giá nội bộ

 • Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ,
 • Lập chương trình đánh giá nội bộ,
 • Chuẩn bị câu hỏi đánh giá,
 • Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ.

10

13:00 – 15:00

15:15 – 15:50

Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ

 • Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ,
 • Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá,
 • Phân loại các phát hiện đánh giá,
 • Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ,
 • Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp.

Theo dõi các hoạt động tiếp theo

 • Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá,
 • Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ,
 • Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp.

11

15:45 – 16:45

Làm bài kiểm tra

12

16:45 – 17:00

Đánh giá, Tổng kết khóa đào tạo

Văn phòng P&Q Solutions: Tầng 3, số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Fax: 0243 793 0695/ ĐT: 0243 793 0696

Liên hệ:

Ms. Bùi Huệ - 0904 606 995/ buihue@pnq.com.vn

Ms. Duyên – 0936 140292/vuduyen@pnq.com.vn

Thông tin liên hệ

P&Q Solutions
P&Q Solutions Bùi Thị Huệ
+84904606995

Chia sẻ và bình luận